Doly ululykdaky ýadyň köpükli düşegi köpükli düşekli düşek adaty ýasalan düşek düşegi kaneman zawodyny göni üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

Yearylda müňlerçe düşek dizaýn edildi we öndürildi.Tendensiýalary yzarlamak we köpükli düşekleriň iň oňat görnüşlerini üpjün etmek üçin her aý kaneman düşek zawodynyň önümlerini öndürýäris.Gümrük we bazar zerurlyklaryna has gowy düşünmek üçin dürli bazarlarda dürli müşderilere ýylda iki gezek baryp görýäris.Aboveokardaky düşek, Şanhaý halkara mebel ýarmarkasy üçin niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Yearylda müňlerçe düşek dizaýn edildi we öndürildi.Tendensiýalary yzarlamak we köpükli düşekleriň iň oňat görnüşlerini üpjün etmek üçin her aý kaneman düşek zawodynyň önümlerini öndürýäris.Gümrük we bazar zerurlyklaryna has gowy düşünmek üçin dürli bazarlarda dürli müşderilere ýylda iki gezek baryp görýäris.Aboveokardaky düşek, Şanhaý halkara mebel ýarmarkasy üçin niýetlenendir.

2
3
4

Adaty görnüşlerinden tapawutlylykda, täze mata ulanýar, ownuk tegelek nagyşly üç reňkli mata, mata üç ölçegli we romandyr.Daş-töweregi mata goýy çal göwher göwher, örtük matasy bilen biri-birine ýaňlanýar.Bir burçda nagyş logotipleriniň ýerleşişi üçin kiçijik gara 3D mata gabat gelýär.

Bu 10inç / 25 sm köpükli düşek, garyşyk tebigy lateks, sowadyjy gel ýady köpük we ýokary dykyzlykly köpük.Orta berklik duýgulary dürli bazarlarda ukynyň endiklerine-de laýyk gelýär.

5
6

2 sm tebigy lateks düşegiň aýrylmaz ýumşaklygyny artdyryp biler, ýöne tozana, antiseptise, allergiýa garşy bolup biler.Emulsiýanyň özi tozana we batareýa, ýagny bakteriýalary we gurçuklary emele getirip bilýär.Demgysma we bronhyň öňüni alyp biler.Şeýle hem daşky gurşawa arassa we hapalanmaýan önüm, tebigy gurşawy hapalamaz ýaly güýçli asmana ýa-da gün şöhlesine täsir edip, tebigy ýagdaýda eräp biler.

5 sm 60 dykyzlykly sowadyjy gel ýady köpük.Bedeniňizi şekillendirip, ajaýyp uky ýagdaýynda beshik edip biler.Oryat köpügi açyk satuwly poliuretan esasly köpükdir, ýagny materiallardaky kiçijik deşikler bolsa howanyň içeri girip-çykyp biljekdigini aňladýar.Memoryat köpüginiň örtükleri we düşekleri ösdürilmezden ozal, ýadyň köpügi kosmos programmasynyň beýanydy.Oryat köpügi ilkibaşda kosmonawtyň uçuş oturgyçlary üçin ýokary göterilende güýçli G-güýç tejribesini emele getirmek üçin material hökmünde işlenip düzüldi.

7
8

18 sm 28 dykyzlyk esasy köpük.Gibrid köpükli düşek üçin esasy goldaw köpügi.Dokary dykyzlykly PU köpügi düşek üçin ideal materialdyr, sagdyn uky üpjün edip biljek güýçli goldaw we howa aýlanyş ukybyna eýedir.Üstesine, daşky gurşawa arassa.Taýýar önümlerde toksin ýok, we gaty tygşytly, ýasamak gaty amatly.

Kaneman düşek zawody gönüden-göni doly göwrümli düşek düşegi bilen üpjün edýär.Öz düşekleriňizi düzmek üçin göni habarlaşyň.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler