Oryat köpükli düşek düşek kaneman 12inç bambuk kömür düşek

Gysga düşündiriş:

Bambuk süýümli trikota fabric matalar, bakteriýalara, çyglylyga, UV garşy we ş.m. aýratynlyklary bolan ýokary derejeli öýde ulanylýan düşek materialy bolup, ýatanda ýumşak, ýyly we rahatdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bambuk süýümli trikota fabric matalar, bakteriýalara, çyglylyga, UV garşy we ş.m. aýratynlyklary bolan ýokary derejeli öýde ulanylýan düşek materialy bolup, ýatanda ýumşak, ýyly we rahatdyr.

Tutuş beýikligi 30 sm / 12 dýuým.Örtük matanyň we çal matanyň ortasyna 8 sm gara 3D mesh goşuň.Bu matanyň ýokary dem almagy, ony düşegiň örtüginiň iň ýokarky bölegi edýär.

2
3
4
5

“Memoryat köpügi” düşekleriniň köp dürli stilde gelendigini eşiden bolsaňyz gerek, köp dürli materiallar bilen gabat gelip biler we ýadyň köpügi has meşhur bolar.Memoryat köpükli düşek düşegi üçin esasy we zerur material hökmünde gel ýadyň köpügini sowatmak.Munuň üçin funksiýa ýaly “ýat” bolýar.Müşderiler tarapyndan giňden kabul edildi we ulanyldy.

12 dýuýmlyk ýadyň köpükli düşeginde, sowadyjy ýadyň köpügini bir material hökmünde goşýarys we gatylygy sazlamak we üstünde ýatanyňyzda bedeniň goldawyny gazanmak üçin iki dürli dykyzlykly köpügi birleşdirýäris.

Düşek gatylygynyň 5 + 5 + 20 daralýan görnüşi, bazarlaryň köpüsi üçin amatly.Kanadada, Günorta Koreýada, Malta, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Kolumbiýada gowy satylýar ... Diňe şahsy öý ulanmak üçin däl, myhmanhanada ulanmak üçin.

6
7

Myhmanhanada ulanýan müşderilerimiziň beren pikirleri, içerki gurluşy ajaýyp we amatly diýip hasaplaýar.Myhmanhananyň ýadyna köpükli düşek düşek tapmak üçin kynçylyk çekýän bolsaňyz, synap görüň.Oňa eýe bolanyňyza ökünmersiňiz.

Birini ýöriteleşdirilen hyzmaty üpjün edýäris.Gatylyk siziň üçin işlemeýärmi?Bolýar, biziň örän ökde D&P toparymyz bar, her gatlak materialynyň beýikligini düzeris we bir ýurtda ähli müşderiniň zerurlygynyň ýazgysyna esaslanyp teklipler bereris.Daş görnüşi üçin näme?10000 inedördül metrlik sergi otagymyzda we her aýda zatlary täzeläp dursaňyz, elmydama islegleriňizi kanagatlandyryp biljek düşek bolýar.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler