Bir gutuda gaplanan sazlanylýan düşek düşegi gysylan köpükli düşek wakuumy

Gysga düşündiriş:

Köp adamlar umumy düşeklerden başlap, sazlap boljak düşeklere çenli öz düşeklerinde rewolýusiýa edýärler.Düzülip bilinýän düşege eýe bolup, düşegiňiziň burçlaryny hakyky görnüşde düzüp bilersiňiz, halaýan uky ýagdaýyňyzy tapyp bilersiňiz, munuň üçin käbir sazlap boljak düşek düşegini düzýäris.Saglyk üçin peýdalary alyp biljekdigimizi subut etdiler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köp adamlar umumy düşeklerden başlap, sazlap boljak düşeklere çenli öz düşeklerinde rewolýusiýa edýärler.Düzülip bilinýän düşege eýe bolup, düşegiňiziň burçlaryny hakyky görnüşde düzüp bilersiňiz, halaýan uky ýagdaýyňyzy tapyp bilersiňiz, munuň üçin käbir sazlap boljak düşek düşegini düzýäris.Saglyk üçin peýdalary alyp biljekdigimizi subut etdiler.

2
3

Daşky görnüşi üçin klassiki ak we çal reňk.Öň tarapyndaky V görnüşi, görmek üçin özüne çekiji müşderileriň gözleri.Ak matadaky gyzyl keşdäniň nyşany markanyň adyny has aýdyňlaşdyrýar.

Orta berkligi gatylygy, 5 sm 60 dykyzlykly nol basyş sowadyjy jel ýady köpük, 15 sm ýokary goldaýan köpük.

4

Has köp uklaýanlaryň uklamak endiklerine we gatylyk talaplaryna laýyk gelmek üçin, düşegiň ýokarsyna bir inçe gatlak goşmaly, beýikligi ýokarlandyrmaly we gatylygyny orta derejä sazlamaly matras depesini düzýäris.Bu topbakda 5 sm daşky gurşawa arassa, tozana garşy, sepsise garşy, allergiki tebigy lateks ulanýarys.Islegleriňize görä goşuň ýa-da hemmesini aýyryň.

5
6

Düzülip bilinýän düşek düşekleri nädip eltip bermeli?Karton gutyda gaplanan vakuum.

Kiçijik paketlerde gysylan köpükli düşek ýa-da düşek, aňsatlyk bilen göterilýär, ýekeje adam hem ony awtoulagyň sütünine, kiçijik gapydan ýa-da basgançakly basgançakdan ýerleşdirip biler.

7

“Kaneman Furniture Limited” -de biz gowy uky çözgütleri hünärmenleri.Dünýäniň moda tendensiýalaryny, halklaryň endiklerini we zerurlyklaryny gowy bilýäris.Dürli içki gurluşlar, zatlar, beýiklikler, ululyklar, daşky görnüşler, şeýle hem aýratynlaşdyrylan hyzmat bilen, iň amatly önümleriňizi almaga, netijeliligi ýokarlandyrmaga we geljegi üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Has köp uky meselesini çözýäris, sagdyn uky ulgamyny döredýäris.Hünärmen toparlarymyz, has gowy, sagdyn, has çalt we rahat uklaýandygyňyzy aňladýar.Has köp global hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlygy, has köp ýatýanlara has gowy düşekleri üpjün etmegi tüýs ýürekden arzuw edýäris.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler