Bahar düşegi adaty ölçegdäki düşek düşegi, bahar düşegi onlaýn satylýar

Gysga düşündiriş:

Müşderileriň isleglerine baglylykda düşek dizaýn edýäris, bu rulonly bahar düşek dükanlarda satylyp bilner, şeýle hem onlaýn satuwda.Tutuş oýun düşegi has asylly we owadan görkezýär.Amatly gatlakda ýokary çydamly poliuretan köpügini goşýarys, goldaw ulgamy üçin jübü rulonyny birleşdirýäris, düşegiň gatylygyny ähli ýatýanlar üçin amatly edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderileriň isleglerine baglylykda düşek dizaýn edýäris, bu rulonly bahar düşek dükanlarda satylyp bilner, şeýle hem onlaýn satuwda.Tutuş oýun düşegi has asylly we owadan görkezýär.Amatly gatlakda ýokary çydamly poliuretan köpügini goşýarys, goldaw ulgamy üçin jübü rulonyny birleşdirýäris, düşegiň gatylygyny ähli ýatýanlar üçin amatly edýäris.

2
3

Gyrmyzy tegelek gutarnykly degishme ýaly, adamlaryň gözüni özüne çekip biler, gatylygyň standartynyň nämedigini gowy bilip biler we adama aýrylmaz düşegiň dizaýn duýgusyny äsgermezlik etmez.Şeýle hem, ýöriteleşdirilen reňk ýa-da ululyk belligini ulanyp, islän ýeriňize goşup bileris.

4
5

Ak we çal reňkli matalary töweregindäki matalar üçin birleşdirdik, orta ak böleginde, kiçijik “täç” nagşy ajaýyp düşek asylly.

Örtülen örtük matasy ak we çal reňkleri hem saýlaýar.Garynjalara garşy barlag.

Käbir müşderiler Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa we Saud Arabystany bazarlaryny emele getirýärler, myhmanhana görnüşli düşek üçin hem satyn alýarlar, şol bir wagtyň özünde sowadyjy jel ýady köpük gatlagyny ýa-da ýassyk ýassygyna tebigy lateks gatlagyny goşýarlar. 6-7-nji synp bilen gatylyk.Firma standartyna çenli orta firma degişlidir.

6

Kaneman düşeginde, maksadymyz manyly täzelikler arkaly adamlaryň saglygyny we abadançylygyny ýokarlandyrmak.Biz milliardlarça adamyň uky ýagdaýyny gowulandyrmagy maksat edinýäris.Zawodyň gönüden-göni kompaniýasy hökmünde, biz we hyzmatdaşlarymyz, bir yzygiderli ynamly adamlar üçin täzelik edýäris: Durmuşy we ukyny gowulaşdyrmagyň elmydama usuly bar we Hytaýda elmydama ygtybarly düşek üpjün edijiňiz boluň.Sýuşui köçesi, Şuýang senagat zolagy, Hebeý welaýatynyň Langfang şäheri, Sýanhe etraby.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler