Şahadatnamalarymyz

Şahadatnamalarymyz

Kaneman, eksport bazarynda 15 ýyllyk baý tejribä eýedir, başda biz 5S Localeerli dolandyryş we hilini ýokarlandyrmak taslamasyna gatnaşýarys we her ýyl ISO 9001 şahadatnamasyny üstünlikli geçýäris, bu Kaneman topary tarapyndan hiliň esasy gözegçiligi.

Gündelik önümçiligimizde, düşegiň köpüginiň dartylmagyny, gysylmagyny we köpügiň çydamlylygyny barlamak üçin köpük ýadawlygy synag maşynyny hem ulanýarys.

2008-nji ýylyň başynda EN597-1 EN597-2, FMVSS302, Europeanewropa bazary üçin BS7177REACH hasabatyny we ABŞ bazary üçin CFR 1633 aldyk, bularyň hemmesi düşek pudagynda berk ýangyn saklaýjy standart.

1636338959(1)

Şeýle hem, köpügimiziň ýeterlik ýaşyl we adam bedenine 144 görnüşli zyýanly maddany öz içine almaýandygy sebäpli, Reach hasabatyny geçirýäris.

Müşderileriň köpüsiniň aladasy üçin, düşegiň çydamlylygy baharyň hiline baglydyr, 2019-njy ýylda müşderimiz üçin ASTM1566 Cornell Test & Roller Testini etdik, 100,000 aýlaw dowamlylygy synagy Kaneman düşeginiň hilini ýeterlik derejede görkezýär.

Şeýle hem, pagta çigidiniň daşky gurşawa arassa şahadatnamasy we Oeko-Tex Standard 100 kepillendirilen düşek dokamak ýaly üpjün edijilerimize gözegçilik ulgamymyz bar.

Mundan başga-da, “Kaneman” kompaniýasy SGS-iň “Made-in-china” üpjün edijiniň baha beriş hasabatyny we “Veritas” býurosy tarapyndan Alibaba Gold Plus üpjün edijiniň baha beriş hasabatyny täzelemegi dowam etdirýär.

certificates

Kaneman-iň artykmaçlygy güýçli üpjünçilik zynjyry, arassa önümçilik we açyk aragatnaşyk, müşderilerimiz bilen işleşip, ajaýyp geljegi gutlap biljekdigimize tüýs ýürekden umyt edýäris.