12 dýuým jübüt bahar düşegi şa ölçegli köpükli düşek adaty lateks düşekli ýatylýan otag mebelleri

Gysga düşündiriş:

Kanada we Orta gündogar ýurtlary üçin bu 12 dýuýmly düşekli düşegi ýörite dizaýn edýäris.Gyzyl kombinasiýa açyk çal reňk bilen gözellik-baha beriş standartyna has laýyk gelýär, hawa, çykanda mähirli garşylanýar.Şu wagta çenli aýda 5-8 konteýner ýükleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kanada we Orta gündogar ýurtlary üçin bu 12 dýuýmly düşekli düşegi ýörite dizaýn edýäris.Gyzyl kombinasiýa açyk çal reňk bilen gözellik-baha beriş standartyna has laýyk gelýär, hawa, çykanda mähirli garşylanýar.Şu wagta çenli aýda 5-8 konteýner ýükleýäris.

2
3

Tebigy lateks köpüginden, ýokary çydamlylyk köpüginden, aýratyn jübüt bahar ulgamyndan ýasalan bu düşek, “Lateks Bahar” düşeklerinde täze standarty belleýär.

4
5

Comfortableönekeý, ýöne ýokary hilli, amatly, çydamly we ygtybarly öndürmek üçin bu şa ölçegli bahar düşegini üns bilen taýýarladyk.

Her bir düşek el bilen tikilen, ýygnan we özümiziň Kaneman zawodymyz bilen gaplanýar.

6

Patyşanyň ululygy ýa-da şa aýalynyň ululygy, öýde ulanmak üçin iň köp satyjy ululykdyr.Patyşanyň ölçegi alty sany düşek ululygynyň biridir.Modelleriň köpüsinde ini 72 dýuým, uzynlygy 84 dýuým.Bu ölçegler ony iň uzyn düşek ululygyna öwürýär.Tehniki taýdan has köp meýdany hödürleýär.Patyşa giň uky isleýän jübütler, şol sanda düşeklerini çagalar ýa-da öý haýwanlary bilen paýlaşýan jübütler üçin idealdyr.

Singleekeje ýatýan adam, patyşanyň rahatlygyndan lezzet alyp biler, ýöne bu sanaw üçin iň esasy saýlamalarymyzy saýlanymyzda, ilkinji nobatda jübütlere has laýyk gelýän ölçeglere üns berýäris.Bu faktorlara çydamlylyk, gyrada goldaw, hereket, izolýasiýa, temperatura gözegçilik we jyns üçin duýgurlyk degişlidir.Gymmatlyk başga bir möhüm pikirdir.Bu şa ölçegi, islendik model üçin iň gymmat wariantlardan biridir.

Haýsy ululyklar siziň we maşgalaňyz üçin peýdaly bolsa-da, elmydama siziň islegleriňizi kanagatlandyryp bilerdik.Customöriteleşdirilen hyzmaty üpjün edýäris.Patyşanyň ululygy, şa aýalynyň ululygy, doly ululygy, goşa ululygy, ýekeje ululygy ýa-da 200 * 200 sm ululygy üçin biziň üçin kabul ederlikli.Customöriteleşdirilen hyzmat 2003-nji ýyldan başlaýar. Birnäçe ýyldan soň işdeşlerimiz 20-den gowrak ýurt, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Singapur, Meksika, Angliýa, Orta gündogar ýurtlaryny döredýärler ... Has köp hyzmat etmäge tüýs ýürekden garaşýarys.

7

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler