Memoryat köpükli düşekli gibrid jübüli bahar düşek düşegi lomaý lomaý

Gysga düşündiriş:

Düşek durmuşyň zerur zatlary, köpümiz muny eşiden bolmagymyz mümkin, ömrümiziň 1/3 bölegini uklap geçirýäris.Bedatan ýerinde köp wagt ýatmak gerek.Sagdyn adamlarymyz üçin ýeterlik uky almak.Süýji keseli we ýürek keselleri töwekgelçiligini azaldyň, konsentrasiýamyzy gowulaşdyryň, az kesel boluň, stres we başgalar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşek durmuşyň zerur zatlary, köpümiz muny eşiden bolmagymyz mümkin, ömrümiziň 1/3 bölegini uklap geçirýäris.Bedatan ýerinde köp wagt ýatmak gerek.Sagdyn adamlarymyz üçin ýeterlik uky almak.Süýji keseli we ýürek keselleri töwekgelçiligini azaldyň, konsentrasiýamyzy gowulaşdyryň, az kesel boluň, stres we başgalar.Bagtymyza, aşaky düşek diňe bir uklamak ukybymyza päsgel berip bilmez, agyrylara we agyrylara sebäp bolup biler.2021-nji ýyldaky ýumşak ýadyň köpükli düşegi ony doly gazanyp biler.Özüňiz üçin ajaýyp düşek tapmagyň we iň oňat düşek düşeginiň maslahat berilmegini öwrenmek üçin okaň.

2
3
4

Aboveokardaky gibrid jübüli pru .ina, düşek düşegi bolmak üçin ähli faktorlary kanagatlandyryp biler.

Owadan görnüşi, ajaýyp reňk gabat gelmegi, 100% täze we adaty çig mal.Amatly gatlakda jel ýadyna köpük we köpük saýlaýarys, goldaw bölegi üçin dört tarapyň töwereginde ýokary çydamly köpük bilen 20 sm 2.0 mm jübüli pru springini ulanyň, bedeniň agramyny aýratyn goldaýar, bu peselmäge kömek edýär ýoldaşyňyzy biynjalyk etmek duýgulary we has rahat uky uklamaga kömek edýär.Dört gapdal köpük araçägi düşegi düşegi aňsat süýşürmeýär.

5

“Kaneman Furniture Limited” önümçilik we söwda kombinaty hökmünde, iň oňatlaşdyrylan hyzmaty bolan 20-den gowrak ýurtda lomaý düşek.Hyzmatdaşlarymyz ähli markalaryň, markalaryň eýeçiligi, lomaý satyjylar, bölek satyjylar, toparlar, taslamalar, söwda ...

Näme düzüldi?Haýsy bölegi sazlap bolýar?Custöriteleşdirilen hyzmat, her bir aýratyn müşderiniň islegine laýyk gelýän islendik hyzmatdyr.

6

Ölçegi:Size şa ölçegli düşek toplumy ýa-da şa aýal ölçegli düşek toplumy gerekmi?Amatly ululygy saýlamak, ilkinji we dogry karar bermekdir.

Materiallar:Düşek gel köpükden, ýat köpüginden, lateks köpüginden, köpükden ýa-da çeşmelerden ýasalyp bilner.Sleepingatmak endikleriňizi, agramlaryňyzy göz öňünde tutuň, özüňiz üçin dogry we ajaýyp birini saýlap bilersiňiz.

Mata:Organiki düşek isleýärsiňizmi, allergen ýokmy?

Berklik:Has ýumşak, orta ýa-da berklikli düşegi has gowy görýärsiňizmi?

2021-nji ýylyň iň oňat lomaý düşek düşegi barada has giňişleýin bilmek üçin web sahypamyza göz aýlaň, haýsysynyň siziň üçin iň amatlydygyna düşünersiňiz.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler