Şa aýal ölçegli ýadyň köpükli düşegi gysylan köpükli düşek Kaneman 2021 düşekli düşek

Gysga düşündiriş:

Bu işleýän şa aýal ölçegli ýadyň köpükli düşegi, gapagy buz ýüpek mata.Gadymy Hytaýda ýüpek diýseň gymmatlydy we ilki bilen ony diňe şa şa agzalary, mili ulanyp we geýip bilýärdi.Asyrlaryň dowamynda gaýtadan işlemegiň usullary we ulanylyşy taýdan köp zat üýtgedi, ýöne özüne çekijiligi hakykatdanam üýtgemedi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu işleýän şa aýal ölçegli ýadyň köpükli düşegi, gapagy buz ýüpek mata.Gadymy Hytaýda ýüpek diýseň gymmatlydy we ilki bilen ony diňe şa şa agzalary, mili ulanyp we geýip bilýärdi.Asyrlaryň dowamynda gaýtadan işlemegiň usullary we ulanylyşy taýdan köp zat üýtgedi, ýöne özüne çekijiligi hakykatdanam üýtgemedi.

2
3
4
5

Küpek, öndürilen tebigy süýüm bolup, “ýüpek gurçugy” ýa-da “ýüpek güjük” diýlip atlandyrylýan bombix mori mör-möjekleri bolsa, pile emele getirýän ýeke-täk süzgüçdir.Bazarlarda sintetiki süýümleriň uly bäsleşigi bar, henizem düşek örtükleriniň matasy üçin ýüpek saýlaýarys.Adatdan daşary aýratynlyklary üçin.Allhli süýümleriň arasynda iň güýçlidir.Pes dykyzlygy ony ýüňe meňzeş ýeňil we has amatly edýär, şonuň üçin gyşda yssy, tomusda salkyn bolýar.Absorokary siňdiriş ukyby, düşekde ýylylygy we çyglylygy ýaýratmak üçin ideal edýär.

Açyk çal reňkli salkyn ýüpek mata, çal reňkli mata, gök reňkli fermuar we nagyş nyşany bilen gabat gelýän matrasyň hemmesini özüne çekiji, ýöne owadan edýär.

6

Bu 12 dýuýmlyk ýadyň köpükli düşeginde içki gurluş üçin 3 gatlak saýlaýarys.3cm 60D sowadyjy jel ýokarsyndaky köpük.Amatly gatlak üçin 8 sm 28 dykyzlykly gök reňkli köpük, goldaw göwresi üçin 19 sm 32 dykyzlykly köpük.Biraz ýumşak we gatylygy ýaş toparlara ýa-da bulutda uky ýaly düşek isleýänlere has laýyk.Şa aýal ölçegini saýlaýarys, munuň üçin ýörite örtük dizaýny, matanyň esasy ini 2,1 m, matany doly ulanyp biler, galyndy ýok.Dürli daşky görnüş düşegiň dürli ululygyny düzýär, bu daşky gurşawy goramak we gorap saklamak baradaky iş düşünjämizdir.Şol bir düşege ýa-da şuňa meňzeş düşeklere eýe bolmak isleýärsiňizmi?Muny hemmämiz amala aşyryp bilerdik.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Has giňişleýin gürleşeliň.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler