Kaneman täze dizaýn edilen iň oňat gysylan düşek lýuks myhmanhana düşegi

Gysga düşündiriş:

“Kaneman” -yň täze dizaýny 12 dýuýmlyk kaşaň düşek.2019-njy ýylda esasy önümlerimiziň biri hökmünde ulanýarys we Şanhaý halkara mebel ýarmarkasynda görkezýäris.Şu wagta çenli müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.Bu ajaýyp we üstünlikli dizaýn.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Kaneman” -yň täze dizaýny 12 dýuýmlyk kaşaň düşek.2019-njy ýylda esasy önümlerimiziň biri hökmünde ulanýarys we Şanhaý halkara mebel ýarmarkasynda görkezýäris.Şu wagta çenli müşderiler tarapyndan gowy garşylandy.Bu ajaýyp we üstünlikli dizaýn.

2
3
4

Bu düşekde esasy mata hökmünde üç reňkli zolakly matany batyrgaýlyk bilen ulanýarys, öňki çal matany daş-töweregi hökmünde ulanmagy dowam etdirýäris.

Reňk hökmünde çal reňk hiç wagt gutarmaýar.Çal reňk, düşegiň dizaýny barada aýdylanda köpümiziň başlaýan ýerimizdir.Indi onýyllyklaryň dowamynda iň meşhur bitaraplykdy we içindäki çal elementleri görmän beýleki düşek önümlerini aýlap bilmersiňiz.

Diňe düşnükli etmek üçin esasy logotip hökmünde ak nagyş nyşanyny, kombinasiýanyň bölegi hökmünde gyzyl nyşany saýlaýarys.

5
6

Içki gurluş bolmak üçin garyşyk tebigy lateks, sowadyjy gel ýadyň köpügi we dürli dykyzlykly köpük.

Kaneman düşek zawodymyz soňky on ýylda köp ewolýusiýany başdan geçirdi.Diňe bir görnüşi saýlamak üçin dürli düşek görnüşlerimiz däl, önümlerimizi satyn alýan adamlara hödürleýän artykmaçlyklary bilen döretmek maksadymyz.Eşiden bolmagyňyz mümkin bir düşünje, guty düşek, ýöne hakykatdanam manysy näme we size näme edip biler?

Bir gutydaky düşek, zakaz edilenden soň düşegiň nädip gaplanylandygy we size has çalt we aňsat iberilendigi barada täze düşünje.Karton gutyda vakuum gaplanan we togalanan düşek, has kiçi paketde ýerleşdiriň.

Bu kaşaň düşegi kiçijik karton gutyda gaplaň, düşegi aýlap, ýatylýan otaga eltmek aňsat, goşmaça kömek gerek bolmazdan, düşegi dogry otagda goýup bilersiňiz.Synanyşmak isleýärsiňizmi?Göni habarlaşyň, saýlamak üçin has köp paýlaşyň.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler