Iň oňat myhmanhana hilli düşek mikro jübüli bahar düşekli adaty düşek

Gysga düşündiriş:

Açyk goňur reňk, reňk bölümini goldaýan düşeklerimiziň biridir.Bu düşekde örtük matasy, ýewro bölek matasy, daş-töweregi gurşap alýan bölek, dört tutawaç, turbalar, şeýle hem esasy keşdäniň nyşany birmeňzeş reňk ulanýar, düşegi retro, jenap we syrdan doly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Açyk goňur reňk, reňk bölümini goldaýan düşeklerimiziň biridir.Bu düşekde örtük matasy, ýewro bölek matasy, daş-töweregi gurşap alýan bölek, dört tutawaç, turbalar, şeýle hem esasy keşdäniň nyşany birmeňzeş reňk ulanýar, düşegi retro, jenap we syrdan doly.

2
3
4

Düşek, kiçijik inedördül açyk goňur matadan, üstünde 1 sm uzynlykdaky garaşsyz matalar bilen bir hatarda ownuk gülli açyk goňur matadan gabat gelmek üçin arassa, ýylmanak görünýär.

Microewro ýassyk ýassygynyň gapdalynda “Mini jübü bahary” diýilýän mikro jübü çeşmesi.Çeşmeleriň sany, düşegiň mikro-uýgunlaşmagy, has köp çeşme has köp aragatnaşyk nokadyny we has gowy düşek goldawyny aňladýan bolsa nokatlary kesgitleýär.Mikro jübü çeşmesiniň üstünde lateks gatlagyny, aşaky böleginde ýokary dykyzlykly köpük goşuň, bu rahatlyk ýokarky gatlak gurluşy düşegi has ýumşak duýup biler.Has gowy howa akymyny üpjün edip, bilelikdäki basyşy ýeňledip biler.Sleepingatan wagtyňyz tirsegiňiz ýa-da barmagyňyz bilen düşege itekleýärsiňiz, düşegiň üstünde edýän basyşyňyza kiçijik çeşmeleriň diňe biri täsir eder we bedeniňiziň agramyna has takyk we amatly ýerleşmäge mümkinçilik berer.Düşegiň ähli goldaw göwresi, köpük zonasynyň jübüsiniň çeşmesini ulanýar.Uroewro bölegi bilen täsirleşmek, ajaýyp uky ulgamyny hödürläň.

5
6

Bu kaşaň mikro jübüli düşekli düşek adaty ululyklary döredip biler.Super şa ölçegi, şa ölçegi, şa aýalynyň ululygy, doly ululygy, goşa ululygy, ýeke ululygy.Bu ýokary hilli düşek 5 ýyldyzly myhmanhana üçin hem bolup biler we diňe şahsy peýdalanmak ýa-da myhmanhanada ulanmak üçin däl, adatça uly ululyklary maslahat berýäris, rahat bolmak üçin size goşmaça otag berip biler.Düşegiňiziň ululygy nähili?Täzesini üýtgetmelimi?Has professional teklipleri alyň, öndüriji we üpjün ediji bilen arkaýyn habarlaşyň

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler