Krowat düşek öndürijilerinden 10 dýuým bahar düşegi uky köpükli düşek

Gysga düşündiriş:

Dürli kölegeler, gök reňkleriň dürli manylary bar.Goňur gök reňkli, baý, çylşyrymly, akylly we köne görnüşde görlüp bilner, şa gök artykmaçlygy, dogruçyllygy we ygtybarlylygy görkezip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dürli kölegeler, gök reňkleriň dürli manylary bar.Goňur gök reňkli, baý, çylşyrymly, akylly we köne görnüşde görlüp bilner, şa gök artykmaçlygy, dogruçyllygy we ygtybarlylygy görkezip biler.

Patyşa gök ulanýan bu 10 dýuýmlyk bahar düşegimizde, önümlerimiziň we daşary ýurtlaryňyzyň ähli görnüşleriniň standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk önümçilik we hil gözegçiligi ulgamydygymyzy görkezip biler.Her bir düşege her bir müşderä berk, çynlakaý, jogapkärli çemeleşýäris.

2
3
4

Mata ak, çal, şa gök reňkli, daş-töweregi matalar bilen biri-birine ýaňlanýan we hilini jikme-jik görkezýän kölege ýaly ak tegelek nagyş ulanýar.

5

Döşüň jikme-jiklikleri

Marka KANEMAN / OEM
Gatylyk Orta
Model # KMS2301
Galyňlyk 10inç / 25 sm
Topokarky 3 sm mata we süýüm we köpük düşek
Amatly gatlak 5 sm 28 dykyzlyk köpük
300g * 2 ak pagta ýüplük
17 sm 2.0mm jübüli bahar
300g * 2 ak pagta ýüplük
Aşakda 1 sm örtükli poliester mata
Beýlekiler keşdäniň nyşany, belligi, 4 tutawajy
Bukja Karton gutyda gaplanan vakuum
  Agaç paletde gaplanan sanjym
Kepillik 10 ýyl
Asyl ýeri Hytaýyň Hebeý welaýaty (materik)

Kanada, Saud Arabystany, Kuweýt, Mongoliýa, Meksika, Kolumbiýa, Kamboja, Malaýziýa bu dizaýny gowy garşy aldylar, 1000 inedördül metrlik sergi otagymyzda 20-den gowrak ýurda ýüzlerçe önüm eksport edýäris.

6

Biz Hytaýyň demirgazygynda düşek düşek öndürijileri, wakuum gysylan ýöriteleşdirilen düşegi daşary ýurtlara eksport edýän ilkinji adamdyrys.

“Kaneman Furniture Limited”, maksadymyz ýönekeý: WOW ýaşamak we eltmek.

35 ýyl ozal diňe köpük önümçiligini satýan köpük zawody bolup başladyk.Häzirki wagtda köpük önümçiligini satýarys - köpükli düşek, ýadyň köpükli düşegi, bahar düşegi, lateks düşegi we ş.m.Şu wagta çenli, düşegiň taryhy üçin eýýäm 18 ýyl.Şol "has köp" müşderi hyzmatyny, müşderi tejribesini we kompaniýanyň medeniýetini üpjün edýär.Müşderilere, işgärlere, satyjylara, paýdarlara we jemgyýete bir wagtyň özünde sagdyn, uzak möhletli we dowamly görnüşde eltip boljakdygyny görkezmek bilen dünýäni ylhamlandyrmagy maksat edinýäris.

Geljekde adamlar düşek satyp we eksport edip başlandygymyzy duýmazlar diýip umyt edýäris.Muňa derek, Kanemany sagdyn we hyzmat satmak üçin bolup geçýän hyzmat kompaniýasy hökmünde tanarlar.

Düşegimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, meniň bilen habarlaşyň

Buz Sýao

Satyş dolandyryjysy

Jübi telefony / WhatsApp / Wechat:

+86 18730603061


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler